IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
        


PREZENTARE GENERALĂ

            Deşi  abordărilor  interdisciplinare  li se acordă  în ultimul  timp  importanţa  cuvenită, pe măsura  rolului lor  decisiv  în identificarea  unor  noi  valenţe  în cadrul  disciplinelor  individuale, domeniul lingvisticii  contrastive  rămâne,  din nefericire, unul spre care  cercetarea  riguros  ştiinţifică  se îndreaptă  mult  prea  rar, iar atunci când o face , se limitează  de obicei  la  investigarea unui  număr de două, cel mult trei limbi.
          Prezentul  proiect  işi propune, ca noutate absolută, o abordare contrastivă care vizează nu mai puţin de cinci limbi, situate pe  două  coordonate  matriceale : una romanică (italiana, româna, spaniola) şi una germanică (engleza, germana). Strategia interlingvistică  prezintă avantajul  incontestabil de a facilita  identificarea  şi  investigarea  unor noi  aspecte  ale  categoriilor lexicale şi gramaticale din  perspectivă  intralingvistică. Originalitatea  proiectului  rezidă  şi în faptul că abordarea contrastivă depăşeşte  graniţele familiei  lingvistice (romanice sau  germanice) , cercetarea extinzându-se  în paralel  asupra ambelor  familii. Mai precis, comparaţia se realizează  atât intrasistemic   (limbi  romanice: italiana, spaniola, româna, limbi germanice: engleza, germana), cât şi  intersistemic, printr-o analiză sinoptică  a similitudinilor  şi contrastelor  dintre  familiile  supuse  investigării (romanistică, germanistică).
           Iniţiatorii  proiectului  au în vedere  elaborarea  unei serii de gramatică şi lexicologie contrastivă, compusă, într-o primă fază, din trei volume. Fideli  imperativului  pragmatic  al comunicării rapide şi eficiente, cercetătorii  suceveni  îşi propun să investigheze  în primele două volume  un corpus   lingvistic  constituit  din categoriile  verbului şi substantivului ( cu determinativele  aferente)  -  elemente cheie  ale  oricărui enunţ. În cel de al treilea volum,  intitulat semnificativ ”Identitatea lexicală a limbii române în contextul romano-germanic european”, fenomenele lingvistice investigate vor fi abordate dintr-o dublă perspectivă, diacronică şi sincronică, încercându-se pe cât posibil - pentru obiectivitatea şi imparţialitatea demersului - să fie luaţi în calcul toţi factorii cu o contribuţie decisivă în formarea profilului lexical al limbii române.
          Transformările geopolitice din ultimul timp evidenţiază  clar  necesitatea  avansării unei  strategii  şi tactici  de  recuperare   conceptuală  şi  metodologică  în studiul  limbilor, care  să  permită  o  abordare  analitico-sintetică  novatoare, comparatistă,  a  fenomenelor  lingvistice, devenită  cu  atât mai  imperioasă  cu  cât , după  integrarea  în  UE  şi  sistemul educaţional  dobândeşte  o  mai  mare  flexibilitate  spaţio-temporală, iar  piaţa  muncii e  redimensionată  dintr-o  perspectivă  mai  largă,  europeană. În acest context, obiectivele  fundamentale  ale  prezentului  proiect  sunt, indiscutabil, cele formulate mai jos :

  • dezrădăcinarea  mitului  exhaustivelor  abordări unilaterale  şi  dogmatice
  • deschiderea  apetitului  tinerilor  cercetători  pentru  domeniul  lingvisticii  contrastive, a plurilingvismului, care,  în condiţiile  reconfigurării UE, se  converteşte  într-un  sine  qua  non  generator  de  multiple  rezonanţe  interetnice  şi  interculturale;
  • definirea identităţii limbii române în contextul plurilingvismului european, şi, implicit, prin reliefarea similitudinilor cu limbile europene investigate, stimularea interesului vorbitorilor acestor limbi pentru învăţarea şi aprofundarea limbii române, şi, prin intermediul ei, dobândirea accesului la valorile culturale remarcabile ale poporului care o vorbeşte, întregul proces având ca rezultat creşterea prestigiului naţional.

Conştienţi  de  faptul  că  cercetarea  lor  reprezintă  doar “ vârful  unui  imens  iceberg”, universitarii  suceveni işi  propun lansarea prin acest portal a unui apel  la  colaborare  cu  propuneri de noi  instrumente, strategii  şi direcţii de  investigare  sau prezentări  ale  rezultatelor  propriilor  cercetări în domeniu.

 

AIMS and SCOPE

          The social  evolution of  zoon  politikon  throughout  history and, more particularly  in recent  days, that  of  the  European  homo  sapiens  at  the  outset  of  the  third  millennium  has  brought  in its  wake  the  switch-over  from an  intraidiomatic  to  an  interidiomatic  modus  vivendi,  in other  words from  “living-within-a-language”  to “ living-between-the-languages”. This is  precisely  where  contrastive linguistics – a  province  which  both  Romanian  and  international  research  have  kept  away  from  for  too  long  -  comes  into  its  own. Although,   admittedly,  promoted  in  recent  years  from a backup-strategy-position  to  a   “must”  of  worldwide  research,  comparative  techniques  unfortunately  are  still   keeping  an  embarrassingly  low  profile.  And  even  when  sporadically  resorted  to,  researchers  warily  confine  their  application  to  two  or  three  languages  at  the  most.
         The  chief  novelty  of  the  present  project  resides  in  the  fact  that  comparative  research  is  being  conducted  on  no  less  than  5  languages  of  different  lineage :  three  of  them  descended  from  Latin (Italian, Romanian, Spanish) and  the  other  two  from  old  German  ( English , German). Enhancing the complexity of the approach is also the double focus of the contrastive analysis : on the languages as members of a particular family, and furthermore, on the Romance and Germanic families as descended from the larger European stem.
          All this  extensive  research will be  put  to  good  account  in a  series  of three volumes  on  contrastive  grammar and lexicology. Since  successful  communication  is  the  key  to  boosting  social  prestige,  it  is  only  natural  that  the  first  two  volumes  in the  contrastive  series  should  be  devoted  to  anatomizing  the key-constituents  of  any  semantically  self-contained  statement : the  verb and the  noun  (determiners  included). The third volume is intended to highlight the “Lexical Idiosyncrasies of Romanian as Compared with European Romance and Germanic Languages”, with the approach steering both diachrony-  and synchrony-wise.
          In view of the recent reshaping of our geopolitical environment, the benefits of an innovative comparative approach to the study of  modern languages loom larger than ever. The more so now, shortly after Romania’s joining the EU, when the educational system tends to revise its strategies in compliance with a much more flexible, Europe-wide job market. And the more welcome at this particular juncture, when German - a language relegated to a nugatory position for such a long time and for all the wrong reasons – was designated the official language of EU in 2007, when Italian and Spanish tend to become a second language for a vast number of Romanian people working abroad, while English is still ruling supreme as a bona fide “lingua franca” both Europe- and worldwide. The ultimate goals of the project, however, remain the ones listed below :

  1. to dispute the would-be superiority of exhaustive canonical monolingual approaches;
  2. to win new recruits over to the comparative strategies, particularly bold thinkers willing to take the long view of the tremendous benefits of applying such contrastive techniques to language study in an ever-expanding multicultural European Union;
  3. to delineate the distinctive traits of Romanian as compared with widely-circulated European languages, and, furthermore, by revealing certain major similarities between the former, on the one hand, and the Romance and Germanic languages under investigation, on the other, to arouse the interest of the native speakers of English, German, Italian or Spanish in the Romanian language, and, through it, for the vast cultural heritage which it helps promote, with concomitant enhancement of national prestige.

         Acutely aware of the fact that their research is but “the tip of a huge iceberg”, the project team are hereby launching a call for contributions to the project. Potential participants are kindly invited to offer interesting suggestions for employment of new research tools and techniques, reveal “untrodden paths” or even contribute original comparative research conducted on the topics being investigated.

©Vimaro Com - IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
Str. Gavril Tudoras, nr.11, 720 283 Suceava, Romania

   Search Engine Optimization